สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จัดทำโครงการ สภ.หนองม่วง พบผู้นำชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ พบปะพูดคุยกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
เพื่อทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข อาชญากรรม ยาเสพติด การแข่งรถ การจราจร ฯลฯ