สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จัดทำโครงการตัดผมเด็กนักเรียนฟรี ๑๐ วัน ๑๐ โรงเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล